22 SUMMER FOG LINEN WORK

design : Kaori Okamura
photos : Nao Shimizu
styling : Miwako Tanaka
model : Yuko Tamai
hair make : Momiji Saito
fog linen work 2022 summer

22 SPRING FOG LINEN WORK

design : Kaori Okamura
photos : Nao Shimizu
styling : Nami Kagiyama
model : Merii
hair make : Yuka Toyama
fog linen work 2022 spring